Veiligheidsprotocol Top-it

Dit is het veiligheidsprotocol voor de trainers en begeleiders van de klimactiviteiten van de klimvereniging Top-it. Dit protocol is van toepassing op alle klimactiviteiten die door Top-it worden georganiseerd. Het doel van dit protocol is om als richtlijn te dienen voor veilig handelen en het creëren van een cultuur van veilig gedrag onder begeleiders en deelnemers aan Top-It activiteiten.

Dit betekent dat daar waar gezamenlijk door leden van Top-it wordt geklommen zonder begeleiding van een instructeur, trainer of coach of andere begeleider van Top-it dit protocol niet van toepassing is, echter wel als leidraad kan dienen voor deze activiteiten. Onder “klimmen”of “klimactiviteiten” wordt verstaan: klimtrainingen, sportklimmen, rotsklimmen en boulderen, abseilen en klettersteigen.

Klimmen is een activiteit die hoge risico’s met zich mee brengt. Deelname aan deze activiteit zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen kan ernstige lichamelijke schade en zelfs de dood tot gevolg hebben. Iedere klimmer die deelneemt aan klimactiviteiten (en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en voor de veiligheid van de klimmer die hij/zij zekert.

Ook tijdens deelname aan de klimactiviteiten van Top-it blijft deze eigen verantwoordelijkheid van de klimmer bestaan. In het bijzonder dienen ouders en andere verantwoordelijke begeleiders van minderjarige kinderen zich hiervan bewust te zijn.

Veiligheid als bestuursfunctie en veiligheidsscommissie

Er wordt een bestuurslid veiligheid & communicatie aangesteld, deze is mede verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Hij/zij wordt ondersteund door een veiligheidscommissie (VC) die bestaat uit minimaal twee personen. De leden van de VC worden jaarlijks in de ALV gekozen. De VC ondersteund de veiligheidsfunctionaris bij zijn taken. Deze ondersteuning kan bestaan uit feedback geven op en bijdragen aan veiligheidsdocumenten; signaleren van onveilige situaties bij Top-it activiteiten; assisteren bij workshops; steekproefsgewijs bijwonen van (jeugd)trainingen.

Toelating

Om als lid van Top-it toegelaten te kunnen worden dienen kinderen minimaal 8 jaar oud te zijn. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen alleen toegelaten worden als lid met instemming van het bestuur, VC en betreffende trainer. Hierbij is de leeftijd geen hard criterium maar een richtlijn. Trainers en bestuur kunnen te allen tijde een jeugdlid weigeren deel te nemen aan een training als de veiligheid in het geding is.

Voor alle kinderen tot 18 jaar geldt dat zij aantoonbaar competent moeten zijn in veilig klimmen en zekeren in een toprope situatie. Voor deze aantoonbaarheid dient het kind minimaal te beschikken over een NKBV klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope, of gelijkwaardig klimdiploma. Op deze eis kan geen uitzondering worden gemaakt. Bij twijfel over de competenties kan een extra klimvaardigheidstoets worden afgenomen.

Volwassenen worden als lid toegelaten indien zij aantoonbaar competent zijn in veilig klimmen en zekeren in een toprope situatie. Bij voorkeur zijn zij in het bezit zijn van een NKBV klimvaardigheidsbewijs of klimdiploma. Voor volwassenen kan op deze eis een uitzondering worden gemaakt indien het aspirant lid aantoonbaar over klim- en zekerervaring beschikt en die ervaring door de veiligheidscommissie gelijkwaardig aan het klimvaardigheidsbewijs wordt geacht. Indien nodig kan een klimvaardigheidstoets worden afgenomen.

Trainers

Een training wordt door een of meer trainers gegeven. De hoofdtrainer is minimaal 18 jaar. De trainers van Top-It beschikken bij voorkeur over een geldige NKBV licentie SKT2 of zijn hiervoor in opleiding. Als voorklimmen onderdeel is van de training minimaal licentie SKT3 of SKI3.

De hoofdtrainer kan worden bijgestaan door een assistent trainer. De assistent trainer heeft nooit zelfstandig de leiding over een trainingsgroep. Een licentie SKB2 of deze willen behalen heeft de voorkeur. Hun geschiktheid als trainer wordt aanvullend beoordeeld door het bestuur en/of de VC.

De training (sportklimmen - lead)

Voor de training aan de jeugd van 8 t/m 10 jaar gelden de volgende veiligheidsvoorschriften: Bij aanvang van iedere training roept de trainer de kinderen bij elkaar en hij benadrukt het belang van de naleving van de veiligheidsregels, en benoemt deze: voor en na het klimmen van iedere route wordt de buddycheck gedaan (zie checklist).

 • de klimmer moet toestemming aan de trainer vragen voordat hij mag gaan klimmen;
 • voordat de trainer aan de klimmer toestemming geeft om te gaan klimmen, controleert de trainer of de gordels goed zitten, de knoop goed gelegd is en het touw goed door het zekerapparaat loopt;
 • de trainer(s) houdt voortdurend oog op het zekeren en geeft tips en aanwijzingen;
 • aan het einde van de training roept de trainer de kinderen bij elkaar en sluit de training af.

Voor de training aan de jeugd vanaf 11 t/m 17 jaar gelden de volgende voorschriften: Bij aanvang van de training roept de trainer de kinderen bij elkaar en hij benadrukt het belang van de naleving van de veiligheidsregels:

 • voor en na het klimmen van iedere route wordt de buddycheck gedaan (zie checklist).
 • de trainer(s) houdt voortdurend oog op het zekeren en geeft tips en aanwijzingen.
 • aan het einde van de training roept de trainer de kinderen bij elkaar en sluit de training af.

Checklist buddycheck:

Klimmer:

 • Gordel zekeraar correct aangetrokken?
 • Zekerapparaat aan juiste punt bevestigd?
 • Touw correct door zekerapparaat?

Zekeraar:

 • Gordel klimmer correct aangetrokken?
 • Achtknoop goed gelegd met 10-12 cm los uiteinde?
 • Touw aan juiste punt aan gordel bevestigd?

Klimmer en zekeraar:

 • Aan hetzelfde touw ingebonden?
 • Klaar om te klimmen en te zekeren?

Na het klimmen:

 • Klimmer veilig op de grond?
 • Veilig om uit te binden?

Maatregelen bij onveilig en onverantwoord gedrag

Als een trainer de vaardigheden van een klimmer en/of een zekeraar als onvoldoende of onveilig beoordeelt, of als het gedrag dusdanig storend is voor het lesgeven, dat er naar zijn oordeel daardoor een onveilige situatie ontstaat of kan ontstaan, dan is hij bevoegd om de klimmer van verdere deelname aan de training uit te sluiten. Indien mogelijk, verdient het de aanbeveling om eerst het kind twee formele waarschuwingen te geven voordat tot uitsluiting van de training wordt overgegaan. De waarschuwingen worden aangetekend in de trainingsmap en na afloop van de training met de ouders/verzorgers besproken. Zonodig kan een bestuurslid hierbij ondersteunen.

Tussenmaatregel kan zijn om bij twijfel over veilig zekergedrag, zie ook bovenstaande, altijd toestemming trainer voor elke klimactie te laten vragen en een backup voor betreffend kind te verplichten. Backup zekeraar houdt dan altijd het remtouw kort achter de zekeraar met 2 handen vast en wijst de zekeraar op onveilig zekergedrag. Bij de jongste jeugd kan hiervoor ook een van de ouders gevraagd worden, mits deze bekend is met zekeren.

Boulderen

De trainingen vinden doorgaans in de hal van Rock Steady plaats. Bij geschikt weer kan de trainer er voor kiezen om te gaan boulderen. Voor het boulderen gelden voor de kinderen van 8 tot 18 jaar de volgende veiligheidsregels:

Bij aanvang van iedere training roept de trainer de kinderen bij elkaar en hij benadrukt het belang van de naleving van de veiligheidsregels, en noemt deze:

 • voorafgaand aan het boulderen controleert de trainer of de afspringzone veilig is (vrij is van stenen, vlak etc)
 • afklimmen heeft de voorkeur boven afspringen
 • geen mensen in de afspringzone
 • tijdens het boulderen mag geen gordel gedragen worden
 • werk in tweetallen; klimmer en spotter, van ongeveer gelijke lengte en gewicht
 • de spotter dient bij een val de schouders en nek van klimmer te beschermen en te sturen, niet de vallende klimmer op te vangen
 • bij voorkeur worden crashpads gebruikt. Deze dienen dan van voldoende kwaliteit te zijn
 • voor de jongere jeugd kan de trainer aangeven tot welke hoogte maximaal geklommen mag worden

Bezoek aan een andere klimhal (indoor toprope en boulder)

Indien Top-it een bezoek aan een andere klimhal organiseert waaraan kinderen deelnemen, dan zal er een begeleider van Top-it aanwezig zijn. Voor zelfstandige deelname geldt een minimum leeftijd van 14 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. De regels van de betreffende klimhal moeten altijd worden nageleefd. Benadruk voor de klimmers dat we te gast zijn. De betreffende regels van de klim- of boulderhal dienen vooraf te worden gelezen.

Bij aanvang van de klimactiviteit roept de begeleider de aanwezige Top-it leden bij elkaar en benadrukt het belang van naleving van de veiligheidsregels en noemt deze;

 • voor en na het klimmen van iedere route wordt de buddycheck gedaan (zie checklist).
 • De begeleider beoordeelt of de klimmer en de zekeraar een passend koppel vormen en controleert zo nodig of de gordels goed zitten. De begeleider beoordeelt of de inbindmethode nadere instructie behoeft en als dat het geval is, dan geeft hij die instructie. (Dit betreft in vrijwel alle afwijkende gevallen indirect inbinden met een karabiner; er dient te worden ingebonden met een DMM Belaymaster of 2 tegengesteld ingehangen karabiners met beveiligde snapper, schroef- of twistlock)

Buitenklimactiviteiten bij klimhal; klimmen in sportklimgebieden buitenland; boulderen in buitenland.

Om buiten te mogen voorklimmen met Top-it dient iemand aantoonbaar competent voorklimmer te zijn. Dit is aantoonbaar door een NKBV klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen, een vergelijkbaar voorklimdiploma hetzij door aangetoonde voorklimervaring. Voor niet ervaren voorklimmers is deelname aan deze (voorklim)activiteiten meestal ook mogelijk, indien voldoende ervaren voorklimmers mee zijn om te zorgen voor een veilige toprope-situatie.

Bij buitenklimmen in Top-it verband is een helm altijd verplicht, zowel voor klimmer als zekeraar. Wie zich onder de rotsen bevind altijd helm op, ter beoordeling van instructeur/begeleider kan helm af in aangegeven gebied.

De gebruikte touwlengtes dienen voldoende te zijn voor het betreffenden klimgebied. Ook dient het vrije touwuiteinde altijd voorzien te zijn van een stopknoop, of ingebonden in de gordel van de zekeraar.

Onder Top-it begeleiding worden alleen enkele touwlengtes geklommen en geen meerdere touwlengtes. Dit, omdat bij meerdere touwlengtes specifieke kennis en ervaring is vereist. Klimmers kunnen op eigen verantwoordelijkheid wel zelf meerdere touwlengtes klimmen, mits zij dit vooraf melden aan de aangewezen Top-it begeleider van een bepaalde activiteit. Criterium moet dan zijn dat redding van bovenaf met enkeltouw altijd mogelijk is of dat de touwgroep zelfredzaam kan worden geacht.

Ten behoeve van het buiten klimmen wordt/is een lijst met risico’s en maatregelen opgesteld die is afgestemd met de NKBV. Hierin staan risico’s zoals inschatting van kans op steenslag, weersomstandigheden, onveilig zekeren, klimongeluk, en falen van materiaal.